Select Page

PODRÓŻ RAZEM 2021

Łapiąc falę | Ride the wave | 22-23 października | 22-23 October
RejestracjaRegistration

Cena

120zł za osobę

200zł za małżeństwo

PROGRAM | SCHEDULE

PIĄTEK | FRIDAY

17:00 – 18:00 Rejestracja | Registration
18:00 – 19:15 Uwielbienie + Sesja 1 | Worship + Session 1
19:15 – 19:30 Przerwa | Break
19:30 – 20:30 Sesja 2 | Session 2 

SOBOTA | SATURDAY

09:00 – 10:15 Uwielbienie + Sesja 3 | Worship + Session 3
10:15 – 10:30 Przerwa | Break
10:30 – 11:15 Sesja 4 | Session 4
11:15 – 11:45 Przerwa | Break
11:45 – 12:30 Sesje dzielone | Breakout Sessions
12:30 – 12:45 Przerwa | Break 
12:45 – 14:00 Sesja 6 | Session 6
14:00 – 15:00 Lunch + Q&A 

“Obyś żył w ciekawych czasach” – to przysłowie, choć brzmi pozytywnie, dla wielu jest oznaką czegoś złego. Ciekawe czasy to te, które są nieznane, niestandardowe, pełne niespodzianek. Lata 2020-2021 na pewno możemy nazwać ciekawym czasem. Nikt nie był przygotowany na takie czasy i fale.
Spacerując po plaży, obserwując fale można się wiele nauczyć. Żadna fala nie jest taka sama, nie da się walczyć z falami, nie da się przewidzieć wielkości fali. Fale przychodzą i odchodzą, nawet największe fale się cofają. Jedna fala może blokować drugą falę.
Jestem przekonany, że żyjąc w czasach Covidowych fal możemy nauczyć się nawigować i wykorzystywać fale, aby na nich płynąć. Zamiast walczyć z falami, nauczyć się je łapać i płynąć ich siłą.
Zapraszam naszych przyjaciół i tych, którzy chcą Podróżować Razem na nasze spotkanie. To nie konferencja ale spotkanie ludzi, którzy wspólnie chcą się inspirować i zachęcać, aby wykorzystać falę jak najlepiej i nie blokować kolejnej, ale zrobić jej miejsce. Jest to również czas, aby przyjechać ze swoimi zespołami (liderami), aby spędzić te kilka dni razem.
W tym roku chcemy się skupić na byciu razem i spojrzeć na fale jako na możliwości, a nie przeszkody.
Do zobaczenia w Krakowie.
Zbyszek i Magda Marzec

“May you live in interesting times” – this saying although it sounds positive, for many people is a sign of something bad. Interesting times arę unknown, non-standard and full of surprises. Years of 2020 and 2021 we can definitely call interesting times. No-one was prepared for such times and such waves.
Walking on the beach and watching the waves we can learn a lot. No wave is the same, you cannot fight the waves, you cannot predict the size of the wave. The waves come and go, even the largest move back. One wave can block another.
We are convinced that living in the times of Covid waves we can learn how to navigate and use the waves to tide them. Instead of fighting with the waves we can learn to ride them and move using their force.
We want to invite our friends and all those who want to Journey Together. It is not a conference but a gathering of people who want to inspire and encourage one another to use the waves the best we can and not block another, but make a room for it. It is also a time to come with a team (leaders) to spend those few days together.
This year we want to focus on being together and to look on the waves as possibilities and not obstacles.
See you in Kraków
Zbyszek and Magda Marzec