Select Page

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:

 •  Administratorem danych jest Kościół Dla Miasta Krakowa
 • Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
 • Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.kz.pl/ochronadanychosobowych.
 • W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 • Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
 • Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
 • Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
 • Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).
 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony www.koscioldlamiasta.pl lub poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: info@koscioldlamiasta.pl
  Pozyskanie danych jest tylko do celów informacyjnych o wydarzenia organizowanych przez Kościół Dla Miasta Krakowa.
 • Pliki cookie. Na naszej stronie znajdują się pliki cookie. Są one niezbędne w celu rejestracji aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.